Doc­tor en Antro­po­lo­gía Social. Actual­men­te se desem­pe­ña como pro­fe­sor titu­lar de Antro­po­lo­gía Social del Depar­ta­ment de His­tò­ria, His­tò­ria de l’Art, Facul­tat de Lle­tres, Uni­ver­si­tat de Giro­na. Es direc­tor de la Cáte­dra d’Estudis Mari­tims de la Uni­ver­si­tat de Giro­na-Ajun­ta­ment de Pala­mos des­de 1999 y direc­tor del Grup d’Estudis Socials de la Pes­ca Marí­ti­ma de la Uni­ver­si­tat de Giro­na des­de 1994. Entre sus publi­ca­cio­nes des­ta­can: Ale­gret, J.L., Badies, J. y Matas, R. De qui­lla a peri­lla. L’ofici dels mes­tres d’aixa a la Cos­ta Bra­va, Depar­ta­ment de Cul­tu­ra i Mit­jans de Comu­ni­ca­ció de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya, Bar­ce­lo­na, 2009; Ale­gret, Juan Luis & Alfons Garri­do “His­to­ria del puer­to pes­que­ro de Pala­mós: migra­cio­nes, aso­cia­cio­nis­mo y desa­rro­llo.”, en AREAS. Revis­ta Inter­na­cio­nal de Cien­cias Socia­les, n° 27, Un siglo de pes­ca en Espa­ña: nue­vas pers­pec­ti­vas, nue­vas apro­xi­ma­cio­nes, pp 27–40, 2008; Ale­gret Teje­ro, Joan Lluís. & Alfons Garri­do, “Apro­xi­ma­ció a l’activitat pes­que­ra a la regió de l’Emporda (segles XV-XVIII)”, en Estu­dis d’Història Agra­ria, n° 19, Plu­ri­ac­ti­vi­tat en el camp cata­là, pp. 27–48, 2006; y Ale­gret Teje­ro y Joan Lluís, Etno­lo­gia de les socie­tats marí­ti­mes: pers­pec­ti­ves d’anàlisi, àmbits d’estudi i pro­pos­tes de tre­ball, Uni­ver­si­tat de Giro­na, Càte­dra d’Estudis Mari­tims, Qua­derns Blaus nº 17. ISBN 84- 934539–2-7.