REMS - Revista de Estudios Marítimos y Sociales

Publicación semestral – ISSN 2545-6237 (en línea)

La Revis­ta de Estu­dios Mari­nos y Socia­les és una publi­ca­ció del Gru­po de Estu­dios Socia­les Marí­ti­mos de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Mar del Pla­ta (GES­Mar). Les seves pàgi­nes són un espai de difu­sió per a inves­ti­ga­cions cien­tí­fi­ques en el camp de les cièn­cies socials, tenint un par­ti­cu­lar inte­rès en les pro­ble­mà­ti­ques refe­ri­des al pas­sat, pre­sent i futur de les comu­ni­tats por­tuà­ries i marí­ti­mes. Així mateix, té la pre­ten­sió d’estimular el debat entre les dife­rents dis­ci­pli­nes de les cièn­cies socials sobre pro­ble­mà­ti­ques més gene­rals.

English / Espa­ñol / Fra­nçais / Ita­liano / Por­tu­guês

REMS | Contacto: gesmar.mdp@gmail.com

 

Licencia Creative Commons

 

La Revista de Estudios Marítimos y Sociales editada por el GESMar se distribuye bajo una

Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Compartir Igual 4.0 Internacional

 

LA REMS ESTÁ INCLUIDA EN LAS SIGUIENTES BASES DE INDEXACIÓN:

 

Latindex

REDIB

ERIHPLUS

Latinoamericana

MIAR

ASFA

Dialnet

 

LA REMS ESTÁ INCLUIDA EN LOS SIGUIENTES AGREGADORES DE RECURSOS EN OPEN ACCESS:

 

Google académico

academia.edu

Worldcat

SUNCAT

HOLLIS+

BINPAR

REBIUN