English / Espa­ñol / Fra­nçais / Ita­liano / Por­tu­guês

El Gru­po de Estu­dios Socia­les Marí­ti­mos de la UNMdP infor­ma que es tro­ba ober­ta de mane­ra per­ma­nent la con­vo­ca­tò­ria per a publi­car arti­cles, comu­ni­ca­cions, assa­jos, entre­vis­tes, tra­duc­cions, debats, estat de la qües­tió i res­sen­yes de lli­bres a la Revis­ta de Estu­dios Marí­ti­mos y Socia­les.

Els tre­balls pre­sen­tats a la sec­ció Arti­cles seran sot­me­sos a l’avaluació d’almenys dos mem­bres con­sul­tors externs que podran ofi­ciar com a avaluadors/es o desig­nar els espe­cia­lis­tes que con­si­de­rin per­ti­nents per l’avaluació d’experts . Els tre­balls pre­sen­tats a les altres sec­cions seran sot­me­sos a l’avaluació d’almenys dos mem­bres con­sul­tors externs i/o interns, els quals poden ofi­ciar com a avaluadors/es o desig­nar els espe­cia­lis­tes que con­si­de­rin per­ti­nents per a l’avaluació d’experts. En tots els casos que­da­rà a con­si­de­ra­ció del Comi­tè edi­to­rial la seva publi­ca­ció.

Nor­mes edi­to­rials

Correu elec­trò­nic